CÔNG CỤ TÍNH LÃI GỬI KHÁCH HÀNG SME

Phương thức lĩnh lãi: cuối kỳ/ lĩnh lãi trước


tháng

Lãi suất theo năm %/năm

0

Phương thức lĩnh lãi: hàng tháng


Tháng


Lãi suất theo năm %/năm


0


0


Ghi chú:

  • Nếu là lĩnh lãi hàng tháng thì kỳ hạn gửi phải tối thiểu 3 tháng
  • Nếu là lĩnh lãi hàng quý thì kỳ hạn gửi phải tối thiểu 6 tháng
  • Nếu là lĩnh lãi hàng 6 tháng thì kỳ hạn gửi phải tối thiểu 12 tháng
  • Nếu là lĩnh lãi hàng năm thì kỳ hạn gửi phải tối thiểu 18 tháng